Zarejestruj się:

E-mail (login): *
Nazwa firmy: *
Branża: *
Adres siedziby: *
 
 
NIP: *
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie profilu firmy (dane służbowe):
Imię i nazwisko: *
E-mail kontaktowy: *
Telefon kontaktowy: *
Hasło: *
Powtórz hasło: *

* pola wymagane


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) uniemożliwi korzystanie z usług i działań Biura Karier (miedzy innymi brak możliwości rejestracji w portalu Biura Karier i tym samym zamieszczania w nim ofert pracy / praktyk / staży / bezpłatnych szkoleń lub kursów).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Użytkownicy portalu Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej (w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie danych, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).